ราคา

Home | ราคา

Simple Price

Start
1.20 %*

per transaction
Enterprise

by Business Type

* เงื่อนไขการพิจารณาค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับประเภทร้านค้า

เอกสารขอดำเนินการสำหรับร้านค้า
  • สำเนาแบบฟอร์มขอรับบริการเพิ่มเติม (Additional Payment Option Form)...ดาวน์โหลด
  • Business Info_Change request form (เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกประเภทธุรกิจ)...ดาวน์โหลด
  • Business Data_Change request form (เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลบัญชี Treepay)...ดาวน์โหลด
  • หนังสือแต่งตั้งและมอบอำนาจหัก ณ. ที่จ่าย...ดาวน์โหลด